Fizjoterapia Ambulatoryjna NFZ

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00. Pacjent dokonuje rejestracji osobiście.

REJESTRACJA PACJENTÓW tel. (33) 8670147

Warunkiem zarejestrowania się jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych pacjenta, tj. imię  i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.
Pacjenci, zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania do 14 dni od daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do systemu pacjentów oczekujących na świadczenia.


Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych. Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.
 

Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać następujące elementy:

  • Pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ
  • Imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL a w przypadku braku numeru PESEL numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  • Rozpoznanie w języku polskim
  • Kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD – 10.
  • Opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację.
  • Choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo – oddechowego lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji.
  • Zalecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu.
  • Pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

SKIEROWANIE NA FIZJOTERAPIĘ W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u świadczeniobiorcy wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządach ruchu, lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo – ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo – ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej lub lekarzem w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w przypadku skierowań dla dzieci odpowiednio lekarz specjalistów dziecięcych).

Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

W karcie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniobiorca lub jego opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia podpisem.

Na podstawie skierowania pacjent ma prawo wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

W przypadku, gdy pacjent nie może stawić się na wyznaczoną wizytę lub gdy zrezygnował ze świadczenia, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.

Tel. do kontaktu (33) 8670147

 

« powrót
Ad-Finem Śląskie Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji

Czernichów

Adres:

Polska, woj. Śląskie
34-311 Czernichów
ul. Strażacka 4

Kontakt:

tel.: +48 503 363 310
tel.: +48 500 611 974
tel.: +48 33 867 01 47 (pn - pt, 7.00-15.00)

Sokołowsko

Adres:

Polska, woj. Dolnośląskie
58-350 Mieroszów
ul. Główna 29, Sokołowsko

Kontakt:

Przyjęcia pacjentów:
tel. kom.: +48 502 397 814
Kierownik Ośrodka:
tel. kom.: +48 517 778 761

Mieroszów

Adres:

Polska, woj. Dolnośląskie
58-350 Mieroszów
ul. Szpitalna 1

Kontakt:

tel.: +48 502 397 814